1.- Wettelijke bepalingen en informatie.

De wettelijke kennisgeving en informatie (hierna te noemen “wettelijke bepalingen”) reguleert het gebruik van de Internetservice www.edicomgroup.com ( hierna te noemen “Website”) die EDICOM CAPITAL, S. L. ter beschikking stelt van de internetgebruikers.

Met inachtneming van de Wet 34/2002 van 11 juli, over Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, worden de volgende gegevens verstrekt:

EDICOM CAPITAL, S.L., met maatschappelijke zetel in C. Charles Robert Darwin 8, Parque tecnológico de Paterna (Valencia). Met C.I.F. número B96490867 en ingeschreven in het handelsregister van Valencia, Tomo 5427 general 2734 de la Sección G, folio 111 hoja núm V-46443 Inscripción 1ª.

 

2.- Doel.

Via de Website maakt EDICOM CAPITAL, S. L. aan de gebruikers de toegang en het gebruik mogelijk van diverse diensten en inhoud die hen ter beschikking zijn gesteld door Intercambio Electrónico de Datos y Comunicaciones, S. L. of door derden.

 

3.- Gebruiksvoorwaarden en acceptatie.

De toegang en het gebruik van deze Website brengen de hoedanigheid van gebruiker met zich mee, en veronderstellen, van hun kant, de volledige acceptatie van de actuele gebruiksvoorwaarden, alsmede van de speciale voorwaarden die worden vastgesteld voor bepaalde diensten die hieraan complementair zijn, en verbinden zich om de Website en de diensten te gebruiken in overeenstemming met de Wet, met deze Wettelijke bepalingen, de speciale voorwaarden van bepaalde diensten en andere voorwaarden, reglementen en instructies die hen ter beschikking zijn gesteld, alsmede van de algemeen geaccepteerde goede manieren en de publieke orde.

De pagina’s van de Website mogen vrij bezocht worden door de gebruikers, behalve diegenen die zich in afgesloten onderdelen bevinden, of die inschrijving in een gebruikersregister vereisen, wat de voltooiing impliceert van de corresponderende gebruikersregistratie, die plaatsvindt op de manier zoals expliciet aangegeven bij de service of in de Speciale Voorwaarden die dit reguleren.

Alle informatie verstrekt door de gebruiker via de service dient correct te zijn. Op deze manier garandeert de gebruiker de authenticiteit van alle gegevens die gecommuniceerd worden als gevolg van het gebruik van bepaalde services. Tevens is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle informatie verstrekt aan EDICOM CAPITAL, S. L. permanent te actualiseren, zonder dat EDICOM CAPITAL, S. L. verantwoordelijk is voor wat voor schade dan ook berokkend aan derden door de verstrekte informatie.

De gebruiker zal zich ervan onthouden om de services te gebruiken voor enig illegaal effect of doelen die zijn verboden in deze Wettelijke bepalingen, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden of die het normaal gebruik van de services, de computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten content die is opgeslagen in enige computer (hacking) van EDICOM CAPITAL, S. L., van andere gebruikers of van welke internet gebruiker dan ook (hardware en software), kunnen schaden, onbruikbaar maken, overbelasten, verslechteren of verhinderen.

In het bijzonder, en uitsluitend ter oriëntatie, niet uitputtend, belooft de gebruiker niet over te dragen, bekend te maken of ter beschikking van een derde te stellen, informatie, gegevens, content, berichten, illustraties, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto’s, opnames, software en in het algemeen, ieder soort materiaal dat:

 • Op enigerlei wijze de fundamentele rechten en publieke vrijheid die is erkend in de grondwet, in Internationale Verdragen en in de rest van het wettelijke systeem, tegenspreekt, ondermijnt of belemmert.
 • Aanzet tot criminele, vernederende, beledigende, gewelddadige handelingen, of in het algemeen tot overtredingen van de wet, de moraal en algemeen geaccepteerde normen of tegen de publieke orde, of deze veroorzaakt of uitlokt.
 • Aanzet tot discriminerende handelingen, houdingen of gedachten op grond van geslacht, ras, geloof, overtuiging, leeftijd of conditie, of deze veroorzaakt of uitlokt.
 • Toegang biedt tot producten, elementen, berichten en/of criminele, gewelddadige, beledigende, beschadigende, vernederende services of, in het algemeen, services die ingaan tegen de wet, de moraal of algemeen geaccepteerde goede manieren of tegen de publieke orde, of deze omvat of beschikbaar maakt.
 • Een onacceptabele toestand van angst of ontzetting veroorzaakt of mogelijk veroorzaakt.
 • Aanzet tot betrokkenheid bij gevaarlijke, riskante, voor de gezondheid of mentale toestand schadelijke praktijken of deze veroorzaakt.
 • Vals, dubbelzinnig, inexact, overdreven of voortijdig is, zodanig dat het leidt of kan leiden tot misinterpretatie van het onderwerp of de bedoelingen of voorstellen van de opsteller ervan.
 • Beschermd is door intellectuele of industriële eigendomsrechten die aan derden toebehoren, zonder dat de gebruiker vooraf de benodigde autorisatie hiertoe heeft verkregen van de houders hiervan.
 • Bedrijfsgeheimen van derden schendt.
 • Ingaat tegen de erecode, persoonlijke of familiaire privacy of persoonlijk imago.
 • Op enige manier indruist tegen de regels voor communicatiegeheim.
 • Illegale, misleidende of onware publiciteit en, in het algemeen, oneerlijke competitie belichaamt.
 • Virussen of andere fysieke of elektronische elementen bevat die de normale werking van het netwerk, het systeem of computerapparatuur (hardware en software) van EDICOM CAPITAL, S. L. of derden kunnen schaden of belemmeren, of die schade kunnen toebrengen aan elektronische documenten en in genoemde computerapparatuur opgeslagen bestanden.
 • Problemen veroorzaakt met de normale werking van de Service door zijn karakteristieken (zoals, format, extensie, etc.).

HTML labels bevat die anders zijn dan degenen die expliciet zijn geautoriseerd door EDICOM CAPITAL, S. L. De gebruiker belooft om de content die hem ter beschikking staat via de Website correct te gebruiken, en verstaat hieronder, zonder dat de opsomming gelimiteerd is, de teksten, foto’s, illustraties, beelden, iconen, technologie, software, links en de rest van de audio of audiovisuele content alsmede het grafisch ontwerp en broncodes, in overeenstemming met de wet, deze Wettelijke bepalingen, de bijzondere voorwaarden van bepaalde services en andere waarschuwingen, regels, gebruik en bekendgemaakte instructies, alsmede de moraal, goede manieren en publieke orde, en in het bijzonder, belooft af te zien van:

 • Het reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen aan anderen of het op enigerlei wijze publiekelijk communiceren, veranderen of aanpassen van de content, tenzij de autorisatie van de eigenaar is verkregen of het wettelijk is toegestaan.
 • Het verwijderen, manipuleren of op enigerlei wijze aanpassen van het copyright en andere identificerende gegevens inzake het recht van reservering van EDICOM CAPITAL, S. L. of hun eigendomshouders, digitale vingerafdrukken of andere technische methoden voor identificatie.
 • Het verkrijgen, en zelfs proberen te verkrijgen, van de content door gebruik van methoden en procedures anders dan degenen, afhankelijk van het geval, die hen ter beschikking zijn gesteld of die zijn aangeduid in de webpagina’s waar de content te vinden is of, in het algemeen, degenen die normaal worden gebruikt op het internet.
 

4.- Toevoegen van hyperlinks.

Gebruikers, en iedereen die een hyperlink wil toevoegen tussen hun webpagina of portal en de Website, moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er mag geen frame worden aangemaakt over de webpagina’s van de Website.
 • Er mogen geen demonstraties of valse, inexacte of incorrecte aanduidingen gegeven worden over de webpagina’s van de Website en de geleverde services.
 • Er zal op geen enkele manier worden gesuggereerd dat EDICOM CAPITAL, S. L. de hyperlink heeft geautoriseerd, of op enigerlei wijze verantwoordelijk is voor de diensten die worden aangeboden op de webpage van waaruit de link is toegevoegd.
 • Behalve de tekens die onderdeel vormen van de hyperlink, zal de pagina met de hyperlink geen enkel kenmerkend teken bevatten, zoals degenen die door de huidige wetgeving erkend zijn en waarvan EDICOM CAPITAL, S. L. de eigenaar is, behalve als deze expliciet door hen zijn geautoriseerd.
 • De webpagina waarin de link is toegevoegd zal niets bevatten dat ingaat tegen rechten van derden, noch zal deze illegale of moreel verdachte informatie of content bevatten.
 

5.- Intellectueel en industrieel eigendom.

Deze gehele Website: tekst, beelden, handelsmerken, logo’s, audio en video bestanden, knoppen, software bestanden, kleurencombinaties, en structuur, selectie, ordenen en presenteren van de content is eigendom van EDICOM CAPITAL, S. L. of derden, en wordt beschermd door Spaanse en internationale wetten voor industrieel en intellectueel eigendom. Evenzo, en zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, wordt de Website content net zo beschouwd als een computerprogramma en alle huidige Spaanse en Europese wetgeving op dit gebied is hierop van toepassing.

Het hebben van toegang tot de Website betekent niet dat de gebruiker de exploitatierechten heeft voor dit gebruik behalve datgene dat strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de Website.

 

6.- Aansprakelijkheidsbeperking.

EDICOM CAPITAL, S. L. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor schade van enigerlei aard die kan worden veroorzaakt door:

 • Aanwezigheid van een virus, of elk ander element dat wijzigingen kan aanbrengen in het computersysteem, elektronische documenten of gebruikersbestanden.
 • De transmissie, verspreiding, opslag, terbeschikkingstelling, ontvangst, en verkrijging van, of toegang tot de content.
 • Gebrek aan beschikbaarheid of stoppen van de werking van de Website en services, teleurstelling die te wijten kan zijn aan de Website en services, feilen van de Website en services, en in het bijzonder, maar niet alleen, fouten in de toegang tot de verschillende websites of tot degenen van waaruit de diensten worden aangeboden.
 • De correcte werking van de technische mechanismen van de link (zoals banners en knoppen), mappen en search tools die gebruikers toegang geven tot websites die eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden. Het enige doel van de installatie van deze technische mechanismen is om gebruikers in staat te stellen informatie, content en services die op internet beschikbaar zijn, te zoeken en te raadplegen.
 • De kwaliteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid en het gebruik van de informatie, content en services die zich op de gelinkte sites bevindt.
 • Het gebruik van de services en content door gebruikers dat het gevolg kan zijn van een gebrek aan waarheid, geldigheid, grondigheid en/of authenticiteit van de informatie die gebruikers leveren aan andere gebruikers.
 • De content die de gebruikersfora of distributielijsten kunnen introduceren, of van hun daarin geuite meningen. EDICOM CAPITAL, S. L. is niet verplicht om het gebruik van de portal of services door de gebruikers te controleren of niet te controleren.
 

7. – Privacy reglement.

Het gebruik en de regels die EDICOM CAPITAL, S. L. volgt, zijn in overeenstemming met de Organische Wet 15/99 van 13 december, Bescherming van Persoonsgegevens, en de ontwikkelingsregulering zijn degene die zich bevinden in de privacy sectie van deze webpagina.

 

8.- Kennisgeving.

Alle kennisgevingen afkomstig van gebruikers of derden aan EDICOM CAPITAL, S. L. zullen als effectief worden beschouwd wanneer ze zijn geadresseerd op een van de volgende manieren:

Per post verzonden aan:

EDICOM CAPITAL, S.L. 

Parque Tecnológico de Paterna

Charles Robert Darwin, 8.

46980 Paterna (Valencia) ESPAÑA.

Per Email verzonden aan marketing@edicomgroup.com

Als de communicatie gaat over het realiseren van illegale activiteiten of de inbreuk op de industriële of intellectuele eigendomsrechten, dient deze vergezeld te gaan van documentatie die de feiten ondersteunt, evenals een expliciete verklaring van de waarachtigheid daarvan.

 

9.- Duur en beëindiging van de service.

EDICOM CAPITAL, S.L. behoudt zich het recht voor de services te beëindigen wanneer zij dit pertinent acht, en in het bijzonder voor die gebruikers die inbreuk maken op deze Wettelijke bepalingen.

 

10.- Toepasselijke wetgeving en jurisprudentie

Deze wettelijke bepalingen en alle relaties die zijn gelegd tussen EDICOM CAPITAL, S.L. en de gebruiker worden gereguleerd door de Spaanse wetgeving. EDICOM CAPITAL, S.L. en de gebruiker komen overeen dat zij zich exclusief onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbank van Valencia voor het oplossen van enig geschil dat zich kan voordoen.