In overeenstemming met de Organische Wet 15/1999 van 13 december inzake Bescherming van Persoonsgegevens (hierna LOPD), brengen wij u ervan op de hoogte dat voor het gebruik van bepaalde services geleverd door EDICOM CAPITAL, S.L. (hierna EDICOM) via deze portal, gebruikers voor dat doel persoonlijke gegevens moeten aanleveren, zoals hun naam, achternaam, adres, email, telefoonnummer , enz, voor opname in een bestand dat eigendom is van EDICOM CAPITAL met C.I.F. B96490867 en zakelijk adres te Charles Robert Darwin 8, 46980 Paterna (Valencia), Spanje, teineinde u de gevraagde services te leveren, alsmede aan informatie te verstrekken met een commercieel karakter en over producten aangeboden door EDICOM die voor u interessant kunnen zijn.

In deze zin zegt EDICOM toe en garandeert het de inschrijving van het persoonlijke gegevensbestand van de gebruiker in het Algemene Gegevensbescherming Register en te zorgen voor de implementatie en het onderhoud van passende beveiligingsmaatregelen voor de verstrekte persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens en het verzenden van elektronische communicatie is onderworpen aan de regelgeving zoals uiteengezet in de Organische Wet 15/1999 van 13 december, over de Bescherming van Gegevens met een Persoonlijk Karakter (B.O.E. 14/12/1999), en in Wet 34/2002 van 11 juli inzake Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (B.O.E 12/07/2002).

Evenzeer wordt u hierbij geïnformeerd dat enigerlei verwerking van uw gegevens alleen en uitsluitend zal gebeuren voor de doeleinden waarvoor ze opgevraagd zijn. Onder geen enkele omstandigheid zullen deze gegevens verstrekt worden aan derden zonder uw expliciete voorafgaande toestemming voor die gegevensoverdracht, met bekendmaking van de partijen aan wie ze verstrekt zouden gaan worden.

In die zin verbindt EDICOM zich, als gemachtigde belast met deze taak, om:

-De gegevens te behandelen conform de instructies van de KLANT.-De persoonlijke gegevens waartoe het toegang heeft, enkel en uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan de contractuele verplichtingen tegenover de KLANT.-Zich toegang te verschaffen tot de persoonlijke gegevens van klanten en andere fysieke personen die gerelateerd zijn aan de KLANT, als deze toegang noodzakelijk is om de diensten te kunnen leveren die onderdeel vormen van de gecontractueerde diensten.-De beveiligingsmaatregelen aan te houden en toe te passen waarnaar verwezen wordt in artikel 9 van de Organische Wet 15/1999 van 13 december, teineinde wijzigingen, verlies, behandeling of ongeautoriseerde toegang te verhinderen, in overeenstemming met de stand van de techniek, de aard van de gegevens en de risico’s waaraan deze blootgesteld zijn.-In geen enkel geval de gegevens met een persoonlijk karakter waartoe het toegang heeft, aan derden beschikbaar te stellen, zelfs niet voor doeleinden van bewaring. Niettemin zal degene die belast is met de behandeling op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn als, op uitdrukkelijke aanwijzing van de verantwoordelijke, hij de gegevens communiceert aan een derde die is aangewezen door de verantwoordelijke.-De gegevens, evenals iedere aanvulling afgestaan door de “KLANT”, te vernietigen of te retourneren zodra de levering van de diensten is beëindigd die de toegang noodzakelijk maakte door de OPDRACHTNEMER tot bepaalde vertrouwelijke gegevens, behalve wanneer de “KLANT” uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft voor de bewaring ervan.

De verplichtingen die door EDICOM zijn vastgelegd middels het onderhavige document dienen ook te worden nagekomen door haar mogelijke employees, medewerkers, zowel extern als intern, en onderaannemers, wat inhoudt dat EDICOM aansprakelijk is tegenover de KLANT als die verplichtingen niet worden nagekomen door deze employees, medewerkers en onderaannemers.

Als uw gegevens zijn opgenomen in een bestand waarvoor EDICOM verantwoordelijk is, dan wijzen wij u erop dat u uw recht op inzage, rectificatie en annulering kunt uitoefenen via:

Per e-mail

Door contact op te nemen via email: lopd@edicomgroup.com

Per post

Verantwoordelijke voor Beveiliging

EDICOM CAPITAL, S.L.

Parque Tecnológico de Paterna

C. Charles Robert Darwin nº 8

46980 Paterna (Valencia)

SPAIN.

Het onderhavige bericht en de wettelijke informatie (hierna “Wettelijke bepalingen”) reguleert het gebruik van de Internetdiensten die worden aangeboden via deze portal (hierna “Website”) die EDICOM ter beschikking stelt van de internetgebruikers.